2021 – ஆண்டு பலன்கள்

 25.00

  • 2021 – ஆண்டு பலன்கள்
  • குரு , சனி வக்கிரம், பார்வை பலனகள்
  • ராகு – கேதுவின் பின்நோக்கிய பார்வை பலனகள்
SKU: 2021YE Category: Tag:

Description

2021 ஆம் ஆண்டு பலன்கள்

வெளியிடு
உங்கள் வாழ்க்கை வழிகாட்டி

Magazine Edition:  Yearly Edition.

  • குரு , சனி வக்கிரம், பார்வை பலனகள்
  • ராகு – கேதுவின் பின்நோக்கிய பார்வை பலனகள்

Requirement: Any PDF Reader